Tüüptingimused_test2

Loo Elekter AS võrguteenuste osutamise tüüptingimused

1. Üldsätted

1.1. Võrguteenuste osutamise tüüptingimused madal- ja keskpingel (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad võrguteenuse osutamist Aktsiaseltsi Loo Elekter (edaspidi Võrguettevõtja) poolt võrguteenuse kasutajale, s.h tootjale (edaspidi Klient, koos Võrguettevõtjaga nimetatud Pooled).

1.2. Tüüptingimused ei reguleeri elektrienergia müüki.

1.3. Tüüptingimusi kohaldatakse kõigi Tüüptingimuste jõustumise ajal jõus olevate võrguteenuse osutamise lepingute (edaspidi Leping) ja pärast Tüüptingimuste jõustumist sõlmitavate Lepingute suhtes. Tüüptingimused on Lepingu lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas Tüüptingimused on võrguteenuste osutamise Lepingule otseselt lisatud. Võrguettevõtja osutab Kliendile võrguteenuseid Lepingus sätestatud tingimustel ja mahus ning kooskõlas Tüüptingimustega.

1.4. Mistahes ajal kehtivad Võrguettevõtja hinnakirjad on Lepingu lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas hinnakirjad on Lepingule otseselt lisatud.

1.5. Võrguettevõtja võib Lepingus ettenähtud kohustusi täita ise või kasutada kohustuste täitmiseks kolmandaid isikuid.

1.6. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on Lepingu, Tüüptingimuste ja hinnakirjade sisuga tutvunud ning nendest aru saanud.

1.7. Tüüptingimustes sisalduvad üldised viited Lepingule hõlmavad ka Lepingu osaks olevaid kehtivaid Tüüptingimusi, kui kontekstist ei tulene teisiti. Tüüptingimustes sisalduvad viited punktidele viitavad Tüüptingimuste vastavatele punktidele, kui Tüüptingimustes pole sätestatud teisiti.

2. Mõisted

2.1. Lepingus (sh Tüüptingimustes ja hinnakirjas) kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui Lepingust ei tulene teisiti.

2.2. Lisaks punktis 1 (Üldsätted) defineeritud mõistetele, on Lepingus (sh Tüüptingimustes ja hinnakirjades) kasutatud mõistetel järgmine tähendus:

2.2.1. edastamistasu põhitariif – elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik senti/kWh);
2.2.2. edastamistasu päevatariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni kell 7.00–23.00 (mõõtühik – senti/kWh);
2.2.3. edastamistasu öötariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni kell 23.00–7.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – senti/kWh);
2.2.4. elektripaigaldis – elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks kasutatavate seadmete, juhtide ja tarvikute paigaldatud talitluslik kogum;
2.2.5. jaotatud võrguteenuse müük – võrguteenuse müük ehitise tarbimiskohtades, mis on seotud ehitise liitumispunkti(de)ga ehitise elektripaigaldise kaudu;
2.2.6. katkestus – Võrguettevõtja võrgu ja Kliendi elektripaigaldise vahelise elektrilise ühenduse katkestamine (sealhulgas remondi või ehitustegevuse käigus Võrguettevõtja algatusel tehtav katkestus) või osaline või täielik elektrilise ühenduse katkemine Võrguettevõtja võrgus, mille tulemusel Kliendi elektripaigaldis ei tööta standardi normaaltingimustel (lähtudes Eesti Standardist EVS-EN 50160 „Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused“). Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal;
2.2.7. mõõteseade – kindlate metroloogiliste omadustega tehniline vahend või vahendite kogum, mida kasutatakse mõõtmiseks seoses võrguteenuse või elektrienergia tarbimisega;
2.2.8. nimipinge – 1×220 V, 1×230 V, 3×220/380 V, 3×230/400 V, 6 kV või 10 kV;
2.2.9. nõuetekohane mõõtesüsteem – Võrguettevõtja poolt paigaldatud mõõtesüsteem, mis vastab õigusaktidele, tehnilistele normidele ning Võrguettevõtja poolt kehtestatud ja avalikustatud täiendavate dokumentide nõuetele ning mille mõõteseadet ei ole rikutud või selle näitu moonutatud ega mõõteseadme toimimist ei ole mõjutatud muul viisil, sealhulgas on mõõteseadmel rikkumata ja kõrvaldamata taatlus- ja valmistajatehase ning Võrguettevõtja plommid, kaasa arvatud mõõtmata voolu ahela plommid. Vähemalt ühe eelnimetatud tingimuse mittetäitmisel loetakse, et mõõtesüsteem ei ole nõuetekohane;
2.2.10. tootja – Klient, kes toodab elektrienergiat;
2.2.11. tarbimiskoht – koht, kus Klient kasutab/võib kasutada võrguteenust ja elektrienergiat;
2.2.12. võrguarveldusleping – Võrguettevõtja ja elektrimüüja vahel sõlmitud leping võrguteenuste arvete esitamiseks Kliendile elektrimüüja poolt;
2.2.13. võrgutasud – Võrguettevõtja kehtivas hinnakirjas sätestatud (a) tasu elektrienergia edastamise eest (edaspidi edastamistasu), (b) tasu võrguühenduse kasutamise võimaldamise eest, sh nii mõõtepunktipõhine püsitasu (igakuiselt makstav), võrguühenduse kasutamise tasu kui ka võrguühenduse läbilaskevõime tasu (edaspidi ühiselt kasutamistasu), (c) reaktiivenergia võrgust tarbimise ja võrku andmise tasu ning (d) tasud võrguteenusega seotud lisateenuste eest;
2.2.14. võrguteenus – võrguühenduse kasutamise võimaldamine liitumispunktis ja/või elektrienergia edastamine liitumispunktini ja/või edastatud elektrienergia mõõtmine ja/või määramine;
2.2.15. võrguühenduse kasutaja – isik, kes kasutab võrguteenuseid võrguühenduse kaudu;
2.2.16. võrguühenduse läbilaskevõime – Võrguettevõtja poolt võrguühenduse kasutajale või Kliendile lubatud võrguühenduse maksimaalne kasutusvõimsus või kaitseseadme nimivool elektrienergia tarbimiseks ja võrku andmiseks eraldi. Võrguühenduse läbilaskevõime loetakse võrgust tarbimise suunaliseks, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
2.2.17. võrguühenduse kasutusvõimsus – tunni keskmine mõõdetud või arvutatud aktiivvõimsus võrgust tarbimise ja võrku andmise suunas eraldi (mõõtühik kW (kilovatt)).

3. Võrguteenuste osutamine

3.1. Võrguettevõtja tagab võrguühenduse kasutamise võimaluse liitumispunktis ja elektrienergia edastamise liitumispunktini ning edastatud elektrienergia koguse mõõtmise või määramise.

3.2. Juhul, kui Poolte vahel pole teisiti kokku lepitud, määratakse liitumispunkti asukoht vastavalt võrgueeskirjale.

3.3. Võrguühenduse läbilaskevõime, võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme ja mõõteseadme asukohad määrab Võrguettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.4. Võrguühenduse läbilaskevõimet tohib muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel. Klient ei või ületada võrguühenduse läbilaskevõimet elektrienergia võrgust tarbimisel või võrku andmisel. Juhul, kui Klient ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, rakenduvad punktis 4.5 viidatud tagajärjed.

3.5. Võrguettevõtja tagab Kliendile elektrienergiaga varustamise liitumispunktis kokkulepitud võrguühenduse kaitseseadme nimivoolu ulatuses.

3.6. Võrguettevõtja juhindub võrguteenuseid osutades majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005.a määrusest nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumisel korral“ ning Eesti Standardist EVS-EN 50160 „Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused“. Võrguettevõtja vastutab pinge kvaliteedi eest liitumispunktini. Eelnimetatud kvaliteedinõuetele mittevastavuse korral teavitab Klient sellest Võrguettevõtjat.

3.7. Klient ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad võrgu talitust, teiste isikute elektriseadmete kasutamist, kauglugemisseadme tööd ja/või mille kasutamine ei ole lubatud muul põhjusel või mille kasutamine eeldab eritingimusi.

3.8. Pooled tagavad oma elektripaigaldiste käidu ulatuses, mis tagab elektripaigaldise vastavuse õigusaktidele ja eeskirjadele ning tingimustele, mis võimaldavad Pooltel täita nõuetekohaselt Lepingut. Klient tagab ka ehitise muude elektripaigaldiste käidu ulatuses, mis tagab nende vastavuse õigusaktidele ja eeskirjadele ning tingimustele, mis võimaldavad Pooltel täita nõuetekohaselt Lepingut.

3.9. Kui Klient soovib oma elektriseadmeid kaitsta kiirete pingemuutuste vastu (sh liigpinged ja toitepinge lohud), paigaldab ta oma elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpinge kaitsme kooskõlas standard seeriaga EVS-HD_60364 osa 44.

3.10. Kui Klient ei rakenda punktis 3.9 viidatud meetmeid, ei hüvita Võrguettevõtja Kliendi elektriseadmete või -tarvitite kahjustumise tõttu tekkinud kahju.

3.11. Klient ei või Võrguettevõtja nõusolekuta teha lülitustoiminguid Võrguettevõtja elektripaigaldises. Klient võib Võrguettevõtja nõusolekuta võrguühenduse katkestada Võrguettevõtja elektripaigaldises peakaitsmest või lülitist ainult oma tarbimiskohas lühiajaliselt ohu ennetamiseks nt elektritööde (hooldus- ja remonditööd) tegemise ajaks.

3.12. Klient ei või katkestada võrguühendust tarbimiskohas kauemaks kui 24 (kakskümmend neli) tundi selliselt, et kauglugemisseade oleks pingetu.

3.13. Klient tagab 14 (neljateist) päeva jooksul asjakohase teate Võrguettevõtja poolt talle edastamisest ligipääsu kõikidele Võrguettevõtja elektripaigaldistele (sh mõõtesüsteemidele, kaitseseadmetele ja mõõtmata voolu ahelatele) nende teenindamiseks ja mõõtesüsteemi näitude fikseerimiseks.

4. Võrguteenuse osutamise hind

4.1. Võrguettevõtja kehtestab õigusaktides sätestatud korras võrguteenuse osutamise hinnakirja.

4.2. Hinnakiri (sh hinnakirja muudatus) hakkab kehtima ja saab Lepingu osaks Võrguettevõtja poolt määratud tähtpäeval pärast seda, kui hinnakiri on avaldatud vastavalt seadusele pärast Konkurentsiameti poolt kooskõlastamist (käesolevate Tüüptingimuste kooskõlastamise seisuga vähemalt 90 (üheksakümne) päeva möödumisel avaldamisest vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes).

4.3. Klient tasub võrguteenuste eest vastavalt kehtivale võrguteenuste hinnakirjale ja valitud hinnapaketile. Kehtiv hinnakiri on kättesaadav Võrguettevõtja veebilehel: www.looelekter.ee.

4.4. Klient tasub vastavalt hinnakirjale ja valitud hinnapaketile järgmiseid võrgutasusid (kõik tasud ei sisaldu kõigis hinnapakettides): edastamistasu tarbimiskohale elektrienergia edastamise eest (vastavalt edastatud elektrienergia kogusele); kasutamistasu võrguühenduse kasutamise võimaldamise eest, sh nii mõõtepunktipõhine püsitasu (igakuiselt makstav tasu, mis ei sõltu võrgu kasutamisest Kliendi poolt ja kohaldub sh nii üldise põhitariifiga kui ka üldise ajatariifiga hinnapaketi puhul), võrguühenduse kasutamise tasu (vastavalt Kliendi poolt kasutatud kasutusvõimsusele) kui ka võrguühenduse läbilaskevõime tasu (vastavalt Lepingus kokkulepitud läbilaskevõimele) ning tasud reaktiivenergia võrgust tarbimise ja võrku andmise eest. Lisaks tasub klient võrguteenuse osutamisega seotud lisateenuste eest vastavalt hinnakirjale, kui neid lisateenuseid on talle osutatud.

4.5. Kui mõõdetud kasutusvõimsus elektrienergia tarbimisel ja/või võrku andmisel ületab võrguühenduse vastavasuunalist läbilaskevõimet, maksab Klient võrguühenduse läbilaskevõime ületamise eest ületatud osa 5-kordse (viiekordse) võrguteenuste hinnakirjas toodud võrguühenduse kasutamise tasu ulatuses.

4.6. Võrguteenuste hindadele lisanduvad Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud maksud ja tasud.

5. Võrguühenduse katkestamine

5.1. Võrguettevõtja teavitab (välja arvatud punktides 5.4.1-5.4.5 ja 5.4.8 toodud juhtudel) võrguühenduse katkestamisest või lülitustoimingutest Klienti õigusaktides ja/või Tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras ning Klient võtab tarvitusele abinõud temale katkestusega või lülitustoiminguga tekkida võiva kahju ärahoidmiseks.

5.2. Võrguettevõtja tagab, et ühekordse katkestuse kestus ja nende summaarne kestus aastas ei ületa Lepingus või õigusaktides sätestatud aega. Nimetatud katkestuste arvestuse hulka ei kuulu katkestused, mis on tingitud Kliendi taotlusest, punktides 5.4.1-5.4.8 nimetatud asjaolust või muul õigusaktis sätestatud juhul.

5.3. Rikkest tingitud katkestuse kestust hakatakse arvestama, kui Võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus, ja katkestus lõpeb, kui Kliendi tarbimiskoha elektrivarustus vähemalt ühes liitumispunktis on taastatud.

5.4. Võrguettevõtjal on õigus teha Kliendi tarbimiskoh(t)a(de)le katkestus(ed) või lubada nende tekkimist:

5.4.1. avariiolukorras ja rikke korral, kui see on vältimatu elu, tervise või vara kaitse tagamiseks, elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks, avariiolukorra või rikke likvideerimiseks, ärahoidmiseks või kahju vältimiseks;
5.4.2. kui Klient kasutab elektripaigaldisi, mis alandavad võrreldes kehtivate nõuetega elektrienergia kvaliteeti või elektrivarustuse kindlust jaotusvõrgus või takistavad kauglugemisseadme tööd (vastavalt standardi EVS-EN 500065-1 nõuetele);
5.4.3. erakorralistes olukordades piiratakse Kliendi poolt elektrienergia tarbimist vastavalt õigusaktidega sätestatud korras kehtestatud piiramiste graafikule, samuti kui Klient selliseid piiranguid rikub;
5.4.4. Lepingu, elektrilepingu ja/või Võrguettevõtja osutatava üldteenuse tingimuste olulisel rikkumisel;
5.4.5. võrguühendusel Võrguettevõtja võrguga puudub Võrguettevõtja paigaldatud nõuetekohane mõõteseade;
5.4.6. ei taga hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul asjakohase teate edastamisest Võrguettevõtjale tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ligipääsu kõikidele Võrguettevõtja elektripaigaldistele, sh kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata voolu ahelatele või ei luba nende asukohta muuta;
5.4.7. on korduvalt katkestanud võrguühenduse tarbimiskohas kauemaks kui 24 (kahekümne neljaks) tunniks selliselt, et kauglugemisseade on pingetu, mille tulemusena ei ole Võrguettevõtjal võimalik saada mõõteseadmest vajalikku infot;
5.4.8. vääramatu jõu asjaolude esinemisel;
5.4.9. võrgus ehitus-, remonditööde ja muude hooldustööde tegemiseks;
5.4.10. elektrienergia müüja põhjendatud taotlusel;
5.4.11. teise võrguettevõtja põhjendatud taotlusel;
5.4.12. muul õigusaktis sätestatud alusel.

5.5. Oluliseks Lepingu rikkumiseks punkti 5.4.4 tähenduses loetakse, muuhulgas kui Klient:

5.5.1. kasutab elektripaigaldisi, mis alandavad võrreldes kehtivate nõuetega elektrienergia kvaliteeti, on ohtlikud või häirivad võrgu toimimist või elektrivarustuse kindlust jaotusvõrgus;
5.5.2. ei ole maksnud Lepinguga ja/või elektrilepinguga ettenähtud tasu ja/või Võrguettevõtja poolt osutatava üldteenuse tasu;
5.5.3. rikub avatud tarne tingimusi;
5.5.4. ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, rikub Võrguettevõtja elektripaigaldisi, mõõtesüsteeme, plomme või taatlusmärgiseid, mh rikub mõõteseadme, moonutab selle näitu, mõjutab selle toimimist muul viisil või kõrvaldab mõõteseadmele juurdepääsu või selle toimimise mõjutamist takistava või toimimist jäädvustava seadme või rikub eelmärgitut;
5.5.5. kasutab elektriseadmeid, mis ei ole lubatud, ei ole nõuetekohased, on ohtlikud, häirivad võrgu toimimist või ohustavad elektrivarustuse kindlust;
5.5.6. kasutab võrguteenuseid ja elektrienergiat ebaseaduslikult;
5.5.7. rikub Lepingust või õigusaktidest tulenevaid kohustusi nii, et Võrguettevõtjalt ei või kõiki asjaolusid arvestades mõistlikult nõuda Lepingu täitmise jätkamist.

5.6. Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral vähendab Võrguettevõtja Kliendi asjakohase kalendrikuu võrgutasu summa võrra, mis on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“ vastava ühenduse suhtes kohaldatava võrgutasu vähendamise miinimumtasuna. Võrguettevõtja vähendab selliseid võrgutasusid ja vastavas ulatuses 1 (ühe) kuu jooksul elektrivarustuse taastamisest arvates.

5.7. Võrguettevõtja ei vastuta peale liitumispunkti tekkinud katkestuse eest, sh Kliendi elektripaigaldises või muus ehitise elektripaigaldises.

5.8. Võrguettevõtjal on õigus teostada plaanilisi katkestusi elektrienergiaga varustamisel, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) tööpäeva ette seaduses sätestatud korras.

5.9. Võrguettevõtja ei vastuta etteteatamata katkestuste eest elektrienergiaga varustamisel, kui katkestus oli tingitud punktides 5.4.1-5.4.5 ja 5.4.8 nimetatud asjaoludest. Nimetatud asjaolude äralangemisel ja juhul, kui katkestus ei olnud seotud Kliendi süülise teoga, on Võrguettevõtja kohustatud elektrienergiaga varustamise taastama omal kulul ja esimesel võimalusel.

5.10. Klient ei või taastada Võrguettevõtja katkestatud võrguühendust. Kui Klient taastab Võrguettevõtja katkestatud võrguühenduse, võib Võrguettevõtja nõuda Kliendilt võrguühenduse taaskatkestamiseks tehtud kõigi kulutuste hüvitamist. Kui katkestus toimus Kliendi süül või tellimusel, taastab Võrguettevõtja võrguühenduse pärast seda, kui Klient on hüvitanud võrguühenduse taastamisega, sh lülitustoimingutega, seotud kulutused või annab Võrguettevõtja poolt aktsepteeritud kinnituse nende kulutuste hüvitamise kohta.

5.11. Võrguühenduse katkestamine ei vabasta Klienti kasutamistasude maksmise kohustusest, kui võrgutasu vähendamine ei tulene elektrituruseadusest või selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

5.12. Klient tagab katkestuse korral elektrienergia salvestusseadme kasutamisel oma elektripaigaldise eraldamise võrgust.

5.13. Klient teavitab Võrguettevõtjat katkestustest telefoni teel, helistades Võrguettevõtja kodulehel avaldatud rikketelefonile (käesolevate Tüüptingimuste koostamise seisuga on rikketelefoni number+ 372 525 08 935).

6. Võrguteenuse koguse mõõtmine ja andmete töötlemine

6.1. Kliendi poolt ostetava elektrienergia ja võrguteenuse kogus mõõdetakse Võrguettevõtjale kuuluva mõõtesüsteemiga, mis üldjuhul on paigaldatud liitumispunkti. Mõõtevahendite näidud fikseeritakse kirjalikult vähemalt Lepingu jõustumise ja lõppemise, iga kontroll-lugemise ning mõõtesüsteemi vahetuse korral.

6.2. Võrguettevõtja mõõdab tarbitud ja/või võrku antud kogused kauglugemisseadmega.

6.3. Kui Klient on võrguühenduse katkestanud selliselt, et kauglugemisseade on pingetu või kui andmete edastamine kauglugemisseadmest on häiritud, prognoosib Võrguettevõtja arvesti näidud varasema tarbimise ja/või tüüpkoormusgraafiku (juhul, kui Võrguettevõtja seda kasutab) alusel.

6.4. Klient vastutab hoones või piirdega piiratud tarbimiskoha peakaitsme, mõõtesüsteemi ja sellel asuvate plommide säilimise eest ning kohustub tagama Võrguettevõtja poolt volitatud töötajale vaba ja tasuta juurdepääsu kõikidele Võrguettevõtja kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata vooluahelatele ning lubab vajadusel muuta mõõteseadmete asukohta, võtta kontrollnäite (tagamaks arvestuse vastavus tegelikule kasutamisele) ja teha muid toiminguid. Klient ei tohi ilma Võrguettevõtja loata mõõtmisvahendeid maha võtta, ümber paigaldada ega ümber ehitada.

6.5. Võrguettevõtja vastutab mõõtesüsteemi tehnilise korrasoleku eest ning korraldab vastavalt ettenähtud sagedusele selle perioodilise teenindamise (kontrolli, vahetuse või taatluse).

6.6. Klient teatab Võrguettevõtjale viivitamatult plommitud kaitseseadmete, mõõtesüsteemide või taatlusmärgiste ja mõõtmata vooluahelate plommide kahjustustest, puudumisest või hävimisest, samuti mõõtesüsteemi nähtavast rikkest või selle näitude nähtavast mõjutamisest või moonutamisest.

6.7. Mõõtesüsteemi rikke, selle näidu mõjutamise või moonutamise, mõõtesüsteemi või selle plommide kahjustuse, kaotsimineku või hävimise korral, mille põhjustas Kliendi tegevus või tegevusetus (näiteks võrguteenuste või elektrienergia omavoliline kasutamine), määratakse osutatud võrguteenuste ja kasutatud elektrienergia kogus vastavuses õigusaktidega.

6.8. Võrguettevõtja korraldab võrguteenuste osutamiseks ja elektrienergia müügiks vajalike mõõteandmete töötlemise.

6.9. Kliendi kirjalikul nõudmisel korraldab Võrguettevõtja mõõtesüsteemi erakorralise kontrolli. Kui taatlemisel selgub, et mõõtevahend osutus nõuetele mittevastavaks, kannab kulud Võrguettevõtja. Muudel juhtudel kannab kulud Klient Võrguettevõtja hinnakirja alusel, millele lisandub mõõtevahendi erakorralise kontrolli maksumus. Kui mõõtevahendi viga on suurem, kui lubatud, on kummalgi poolel õigus nõuda võrguteenuse ja elektrienergia koguste ümberarvestamist kuni 1 (ühe) aasta ulatuses.

6.10. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maht ning maksumus määratakse õigusaktides sätestatud korras.

6.11. Nõuetekohase mõõtesüsteemiga mõõtmata elektrienergia tarbimise korral lähtuvad Pooled elektrienergia ja võrguteenuste koguste määramisel Kliendi eelnenud või järgnevate analoogsete päevade mõõtmistulemustest või elektripaigaldisega analoogsete elektripaigaldiste tarbimisest. Kui eelnimetatud andmed puuduvad, lähtuvad Pooled elektrienergia ja võrguteenuste koguste arvutamisel nimipingest võrguühendusel, kaitseseadme nimivoolust ja selle kasutustegurist ning elektrienergia tarbimise ajavahemikust.

6.12. Punktis 6.11 nimetatud viisil edastatud elektrienergia koguste arvestusperioodiks loeb Võrguettevõtja perioodi alates mõõtesüsteemi viimasest kontrollimise päevast (kui mõõtesüsteem oli nõuetekohane) või kui mõõtesüsteemi kontrolli pole teostatud, siis alates mõõtesüsteemi paigaldamisest kuni päevani, mille seisuga tarbitud elektrienergia ja võrguteenuste kogused määratakse, kuid mitte üle 1 (ühe) aasta tagasiulatuvalt.

7. Jaotatud võrguteenuse müük ja edastatud elektrienergia koguse mõõtmine või määramine

7.1. Jaotatud võrguteenuse müük on võrguteenuse müük tarbimiskohtades selliselt, et ühte liitumispunkti läbivat elektrienergiat mõõdetakse mitmes tarbimiskohas, kui ehitise omaniku või omanike esindajatega ei ole kokku lepitud teisiti.

7.2. Tarbimistingimused jaotatud võrguteenuse müügil lepitakse kokku ehitise liitumispunkti suhtes sõlmitava Lepinguga.

7.3. Ehitise omanik või omanike esindaja tagab elektrienergia edastamise liitumispunktist kõikidesse ehitise tarbimiskohtadesse. Kui ehitise omanik või omanike esindaja ei taga jaotatud võrguteenuse müügi osutamist, on Võrguettevõtjal õigus lõpetada jaotatud võrguteenuse müügi osutamine ehitise tarbimiskohta.

7.4. Iga ehitisega seotud tarbimiskohta suhtes sõlmitakse Kliendiga Leping, mille alusel Klient tasub võrguteenuse eest.

7.5. Kui Võrguettevõtja mõõdab jaotatud võrguteenuse müügil osutatud võrguteenuste ja tarbitud elektrienergia koguseid nii liitumispunktis kui ka mõõtepunktides peale liitumispunkti, siis koguste erinevuse korral:

7.5.1. on Võrguettevõtjal õigus jaotatud võrguteenuse müügil määrata tasumiseks nende koguste vahe täpsusega 1 kWh: (a) võrguühenduse kasutajale, (b) nimetatud isiku puudumisel ehitise elektripaigaldise haldajale või (c) mõlema sellise isiku puudumisel tarbimiskohtadega seotud elektrienergia ostjatele proportsionaalselt tarbimiskohtades tarbitud elektrienergia kogustele;
7.5.2. esitab Võrguettevõtja arve koguste vahe eest tasumiseks kõigis mõõtepunktides kauglugemisseadme olemasolul kord kuus, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

8. Täiendavad tingimused elektrienergia tootjale

8.1. Käesolev peatükk kohaldub üksnes elektrienergia tootjatele.

8.2. Kui Klient soovib kasutada elektrienergiat tootvat seadet, mis on ehitise elektripaigaldise kaudu ühendatud liitumispunktiga, sõlmib Klient Võrguettevõtjaga täiendava tootja liitumislepingu ja Lepingu. Elektrienergiat tootva seadme paralleeltöö võrguga ja/või elektrienergia koguste võrku andmine asjakohaseid sätteid sisaldavat liitumislepingut ja Lepingut sõlmimata ei ole lubatud ning lubatud võrguühenduse läbilaskevõime võrku andmise suunal loetakse võrdseks nulliga (sõltumata mõõteseadme näitudest). Olemasolevate võrguga ühendatud elektrienergia tootmisseadmete asendamine Võrguettevõtja nõusolekuta tehnilistelt parameetritelt senistest erinevatega ja/või tootmisseadmete arvu suurendamine ei ole lubatud.

8.3. Kui tootja kasutab elektrienergiat tootvat seadet, mis on ehitise elektripaigaldise kaudu ühendatud liitumispunktiga, on Võrguettevõtjal õigus rakendada elektrienergia tootjale tootmis- või tarbimistingimuste muutmisel kuni 12-kuulist katseperioodi võrku antava elektrienergia parameetrite kontrollimiseks. Katsetusperioodi alguseks loetakse tootmisseadme(te) töö alustamist muudetud tootmis- või tarbimistingimustel. Võrku antava elektrienergia parameetrite mittevastavuse korral nõuetele võib Võrguettevõtja nõuda võrku antava elektrienergia parameetrite nõuetele vastavusse viimist või keelduda võrguteenuse osutamisest.

8.4. Tootja tagab katkestuse korral elektrienergia tootmis- või salvestusseadme kasutamisel oma elektripaigaldise eraldamise võrgust.

8.5. Tootja esitab Võrguettevõtja nõudmisel teavet liinide, trafode, elektrienergia tootmis- ja salvestusseadmete parameetrite ja nende kasutamise kohta.

8.6. Tootja maksab edastamistasu tema poolt tarbitud elektrienergia koguse ja valitud hinnapaketi alusel. Tootja maksab võrguühenduse püsitasu, võrguühenduse läbilaskevõime tasu, reaktiivenergia tarbimise ja reaktiivenergia võrku andmise eest tasu ning muid võrgutasusid vastavalt hinnakirjale ja valitud hinnapaketile.

8.7. Kui Lepingus kokku lepitud tootmis- või tarbimissuunaline võrguühenduse läbilaskevõime on erinev, siis võrgutasu hinnakirja ja läbilaskevõime tasu rakendamisel lähtutakse suurimast võrguühenduse läbilaskevõimest.

9. Arve esitamine ja tasu maksmine

9.1. Arve esitamise aluseks on mõõteandmed ja muud Võrguettevõtja koostatud mõõteandmeid sisaldavad andmestikud ja dokumendid.

9.2. Arveldusperiood on kalendrikuu, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Võrguettevõtja saadab arve elektrienergia koguste alusel välja hiljemalt järgneva kuu 10. (kümnendaks) kuupäevaks.

9.3. Kui Klient ei ole saanud Võrguettevõtjalt arvet hiljemalt järgneva kuu 12. (kaheteistkümnendaks) kuupäevaks või ei nõustu selle sisuga, teavitab ta sellest Võrguettevõtjat viivitamatult. Kui Klient ei ole teavitanud Võrguettevõtjat järgneva kuu 15. kuupäevaks eelmise arveldusperioodi eest arve mittesaamisest või sellega mittenõustumisest, loetakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

9.4. Juhul, kui Võrguettevõtja hilineb arve esitamisega Kliendile, arvestades punktides 9.1. ja 9.2. sätestatut, või Võrguettevõtjast tuleneval põhjusel esitab Võrguettevõtja Kliendile ebatäpse arve, tasaarvestab Võrguettevõtja Kliendi poolt enammakstud summa järgmisel arveldusperioodil, välja arvatud juhul, kui Klient avaldab soovi, et ettemaks talle tagastatakse. Võrguettevõtja ei arvesta ega maksa ettemaksult intressi.

9.5. Klient tasub Võrguettevõtja poolt esitatud arve alusel tasumisele kuuluva tasud arvel märgitud maksetähtpäevaks. Klient tasub arve Võrguettevõtja pangakontole, kasutades makseviisina muuhulgas ülekannet internetipangas, märkides ära arvel oleva viitenumbri. Võrguettevõtja võib, kuid ei ole kohustatud, võimaldama muid makseviise. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on laekunud Võrguettevõtja pangakontole.
9.6.
Kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, maksab Klient võrguteenuste eest iga liitumispunkti kohta eraldi, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.
9.7. Kui võrgutasud sisaldavad mis tahes kasutamistasu ning arveldusperiood on pikem või lühem kui kalendrikuu, maksab Klient kasutamistasu proportsionaalselt arveldusperioodi päevade arvule, kusjuures päeva tasu leitakse kuutasu jagamisel 30-ga (kolmekümnega).

9.8. Kui Klient põhjustab Võrguettevõtjale lisakulusid Lepingu täitmise tagamiseks (näiteks Kliendi elektripaigaldise sisselülitamine peale võlgnevuse tasumist, tarbimiskoha ülevaatus ja plommimine), kohustub ta nende eest tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale Võrguettevõtja poolt esitatud arve alusel.

9.9. Võrguettevõtjal on õigus nõuda viivist arvete tasumisega hilinemise eest. Viivist arvestatakse maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,06% (null koma null kuus protsenti) tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Arvete osalisel tasumisel loetakse esimeses järjekorras tasutuks Võrguettevõtja poolt tehtud kulutused (näiteks võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud), viivis, intress, ning seejärel põhivõlgnevus (nii võrguteenuse kui elektrienergia müügi eest). Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust. Juriidilisest isikust Kliendi puhul võib Võrguettevõtja lisaks viivisele nõuda võlgnevuse sissenõudmiskulude hüvitamist, samuti seda ületava kahju hüvitamist.

9.10. Võrguettevõtjal on õigus Kliendile arve maksetähtpäevaks tasumata jätmisel saata meeldetuletusteateid kooskõlas võlaõigusseaduse sissenõudmiskulude hüvitamise sätetega. Meeldetuletuste (mitte)saatmine või (mitte)kättesaamine ei mõjuta Võrguettevõtja õigust nõuda viivist, kasutada muid õiguskaitsevahendeid või õigusi.

9.11. Klient kohustub tasuma Lepingust tuleneva võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud, sealhulgas inkassoteenuse kasutamisega kolmandatele isikutele makstud mõistlikud tasud.

9.12. Kliendil on õigus teha ettemakseid. Ettemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi. Lepingu lõppemisel võlgnevuse puudumisel või muul ajal Kliendi soovil ja arve esitaja ees võlgnevuse puudumisel tagastab arve esitaja Kliendile tema poolt ettemakstud summad 2 (kahe) tööpäeva jooksul Kliendi poolt avalduse esitamisest arvates.

9.13. Võrguettevõtjal on õigus nõuda Kliendilt ettemaksu, kui Klient on viimase 12 (kaheteist) kuu jooksul viivitanud arve tasumisega üle 30 (kolmekümne) kalendripäeva või Võrguettevõtjal on põhjendatud veendumus Kliendi mittepiisavas maksevõimes. Ettemaksult ei arvestata ega maksta intressi.

9.14. Võrguettevõtja nõuab punkti 9.13 alusel ettemaksu Kliendi kuni 2 (kahe) arveldusperioodi võrguteenuse tasu ulatuses, mis on arvestatud viimase 12 (kaheteist) kuu tarbimise alusel või tarbimisandmete puudumisel analoogse tarbimiskoha viimase 12 (kaheteist) kuu tarbimise alusel.

9.15. Kliendi poolt tasutud ettemaksust võib Võrguettevõtja maha arvestada kõik tasumisele kuuluvad maksed, sealhulgas viivise ja tasud võlgnevuse sissenõudmiseks, kui Klient ei täida Lepingust või selle lahutamatutest osadest tulenevaid kohustusi.

9.16. Lepingu lõppemisel Võrguettevõtja ees võlgnevuse puudumisel või muul ajal Kliendi avalduse alusel ja Võrguettevõtja ees võlgnevuse puudumisel tagastab Võrguettevõtja Kliendile 2 (kahe) tööpäeva jooksul Kliendi poolt ettemakstud summa, millest on maha arvestatud tasu Kliendi tarbimiskoha mõõtepunktis tarbitud elektrienergia ja võrguteenuse eest. Käesolevas punktis nimetatud tähtaeg pikeneb perioodi võrra, mis on vajalik Kliendi tarbimiskohas mõõtesüsteemi näidu fikseerimiseks.

9.17. Kui elektrimüüja ja Võrguettevõtja on kokku leppinud võrguteenuse arvete esitamise elektrimüüja poolt, siis edastab Võrguettevõtja võrguteenuse arvestused elektrimüüjale ja elektrimüüja esitab Kliendile arve võrguteenuse eest. Kui elektrimüüja ja Võrguettevõtja ei ole kokku leppinud arvete esitamist, esitab arve Võrguettevõtja.

10. Hinnapaketi vahetamine

10.1. Kui Klient soovib hinnapaketti vahetada, teavitab ta sellest Võrguettevõtjat. Klient maksab Võrguettevõtjale hinnapaketi vahetamise tasu hinnakirja alusel.

10.2. Kliendil on õigus vahetada hinnapaketti hinnapaketi vahetamise tasuta, kui eelmisest vahetusest on möödunud vähemalt 12 (kaksteist) kuud.

10.3. Klient poolt valitud hinnapakett hakkab kehtima järgneva kalendrikuu algusest pärast hinnapaketi vahetamisest teavitamist.

10.4. Pingesüsteemi, liitumispunkti asukoha või peakaitsme nimivoolu muutmisel on Võrguettevõtjal õigus Lepingus kokkulepitud hinnapaketti ühepoolselt muuta ja viia see vastavusse Võrguettevõtja hinnakirjaga.

11. Vastutus

11.1. Pooled vastutavad Lepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise eest. Pooled vastutavad isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma kohustuste täitmiseks.

11.2. Pooled ei vastuta vääramatu jõu põhjustatud Lepingust või õigusaktist tuleneva kohustuse rikkumise eest. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Pooled kohustuvad tegema mõistlikke pingutusi hoidmaks ära vääramatu jõu asjaolude ilmnemise ning selle tagajärgede tekkimise. Pooled kohustuvad jätkama oma kohustusi niipea, kui kohustuste täitmist takistavad asjaolud on ära langenud.

11.3. Pool hüvitab teisele Poolele Lepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju.

11.4. Pool ei hüvita teisele Poolele saamata jäänud tulu ega mittevaralist kahju, välja arvatud õigusaktides imperatiivselt sätestatud juhtudel.

12. Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõppemine

12.1. Leping sõlmitakse kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis. Muu hulgas loetakse, et Klient on nõustunud Lepingu sõlmimisega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Võrguettevõtja on talle Lepingu projekti edastanud ning Klient on seejärel vähemalt ühe Võrguettevõtja võrguteenuse eest esitatud arve tasunud, seejuures on Kliendil õigus nõuda ka pärast arve tasumist Lepingu vormistamist kirjalikus või elektroonilises vormis.

12.2. Lepingu muutmine toimub Poolte kokkuleppel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis, välja arvatud punktis 12.3. sätestatud juhul.

12.3. Võrguettevõtjal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Uued või muudetud Tüüptingimused kooskõlastab Võrguettevõtja Konkurentsiametiga ning avaldab seaduses sätestatud korras (käesolevate Tüüptingimuste kooskõlastamise seisuga avaldab Võrguettevõtja vastavasisulise teate vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 30 (kolmekümmend) päeva enne muudatuste või uute tüüptingimuste kehtima hakkamisest).

12.4. Kliendil on punktis 12.3. nimetatud muudatustega mittenõustumise korral õigus Leping üles öelda, teatades sellest Võrguettevõtjale 30 (kolmkümmend) päeva ette, arvestades Tüüptingimuste muudatusi käsitleva teate edastamisest Võrguettevõtja poolt. Kui Klient eelmises lauses nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ei ütle, loetakse Klient Tüüptingimuste muudatustega nõustunuks ning muudetud Tüüptingimusi kohaldatakse alates ülesütlemiseks ette nähtud tähtaja möödumisest või Tüüptingimustes sätestatud ajast.

12.5. Leping jõustub sõlmimise hetkest või Lepingus sätestatud ajal ja kehtib Lepingus sätestatud kuupäevani või kuni Lepingu lõppemiseni.

12.6. Leping lõpeb:

12.6.1. Lepingu tähtaja saabumisel;
12.6.2. poolte kokkuleppel, mis sõlmitakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
12.6.3. Lepingu korralisel või erakorralisel ülesütlemisel;
12.6.4. juriidilisest isikust Kliendi lõppemisel;
12.6.5. muul õigusaktis sätestatud alusel.

12.7. Poolel on õigus Leping 30-päevase etteteatamisega üles öelda.

12.8. Võrguettevõtjal on õigus hiljemalt 1 (üks) kuu enne Lepingus sätestatud tähtaja lõppu esitada Kliendile hinnapakkumus järgmise sama pika kehtivusperioodi ja sama valitud hinnapaketi kohta. Pooled on kokku leppinud, et juhul, kui Klient ei teata hiljemalt 21 (kakskümmend üks) kalendripäeva enne Lepingu kehtivuse lõppu oma soovist Leping lõpetada, pikeneb Leping hinnapakkumuses toodud kehtivusperioodiks ja hinnaga. Juhul, kui Võrguettevõtja ei esita Kliendile hinnapakkumust hiljemalt 1 (üks) kuu enne Lepingu tähtaja saabumist, lõpeb Leping tähtaja saabumisel.

12.9. Lepingu lõppemisel katkestab Võrguettevõtja Kliendi varustamise elektrienergiaga.

12.10. Klient on kohustatud Lepingu lõpetamise soovi korral vajadusel võimaldama tarbimiskoha mõõtevahendite ülevaatuse ja tarbimiskoha võrgust lahtiühendamise ning tasuma kõik Lepingust tulenevad maksed 3 (kolme) tööpäeva jooksul Lepingu lõppemisest.

12.11. Kui võrguühendus on katkestatud Lepingu rikkumise tõttu ja see katkestus on kestnud järjest vähemalt 180 (sada kaheksakümmend) päeva ning Klient ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud ja elektrienergia tarbimist alustanud, ei ole Võrguettevõtja kohustatud säilitama vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust.

12.12. Kui Pool ütleb Lepingu üles, siis ei ole Võrguettevõtja kohustatud säilitama vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust.

12.13. Kui Klient ei ole 3 (kolme) aasta jooksul võrguühendust kasutanud ja/või ei ole tasunud võrguühenduse kasutamise eest, ei ole Võrguettevõtja kohustatud säilitama vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust.

13. Teabevahetus ja volituste andmine andmete edastamiseks

13.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele Poolele kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis Lepingus sätestatud kontaktandmetel või juriidilise isiku puhul registreerimisaadressil, kui Lepingus või Tüüptingimustes pole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat lubatud vormi.

13.2. Kui Lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti, edastab Võrguettevõtja Lepingus nimetatud tahteavaldused, teated, arved või muud sõnumid Kliendile elektrooniliselt Võrguettevõtja veebilehe www.looelekter.ee kaudu või e-posti teel ning selline elektrooniline andmete edastamise viis on Pooltele õiguslikult siduv.

13.3. Võrguettevõtja teavitab Klienti Lepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest oma veebilehel.

13.4. Klient teavitab Võrguettevõtjat viivituseta Lepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest, esitades teate punktis 13.1 sätestatud viisil.

13.5. Füüsilisest isikust Klient esitab Võrguettevõtjale kirjalikult mõistliku aja jooksul Lepingu sõlmimisest või Tüüptingimuste jõustumisest küttesüsteemi kasutamist võimaldava tehnilise dokumentatsiooni (sh kasutusloa) koopia, kui tema tarbimiskohta köetakse täielikult või peamiselt elektrienergia abil.

13.6. Füüsilisest isikust Klient esitab Võrguettevõtjale tema nõudmisel viivitamatult kirjalikult tõendid võrguühenduse kasutamise kohta hoones või selle osas, mis on eluruum ning mida kasutatakse alalise elukohana ja köetakse täielikult või peamiselt elektrienergia abil või täielikult või peamiselt kütmisel kasutatava muud kütuseliiki tarbiva küttesüsteemi toimimiseks on elektrienergia kasutamine vältimatu. Võrguettevõtjal on õigus piirata füüsilisest isikust Kliendi võrguühenduse läbilaskevõimet küttesüsteemi toimimise tasemele, kui Klient on jätnud talle osutatud võrguteenuse või üldteenuse eest tasumata või kui ta on Lepingust tulenevaid kohustusi oluliselt rikkunud muul viisil.

14. Kaebuste käsitlemine ja vaidluste lahendamine

14.1. Kõik Lepingust (mh Tüüptingimustest) tulenevad vaidlused lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

14.2. Seoses vaidlustega, mis puudutavad Lepingu tingimusi (sh käesolevaid Tüüptingimusi) või on muul viisil seotud Lepinguga, võib füüsilisest isikust Klient pöörduda Tarbijakaitseameti juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole.

14.3. Lepingust tuleneva vaidluste korral, mis puudutab elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmist, on Kliendil õigus pöörduda Konkurentsiameti poole.

14.4. Juhul, kui vaidlust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks:

14.4.1. füüsilisest isikust Kliendi puhul Kliendi elukohajärgsesse kohtusse. Juhul, kui Klient asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui Kliendi elukoht ei ole hagi esitamisel teada, on Pooled kokku leppinud, et vaidlus lahendatakse Kliendi viimase teadaoleva Eestis asunud elukoha järgses kohtus;
14.4.2. juriidilisest isikust Kliendi puhul Harju Maakohtusse.