Võrguteenus

Loo Elekter AS osutab võrguteenust neljateistkümnes võrgupiirkonnas üle Eesti. Allolevalt kaardirakendusel on võimalik kontrollida, kas sinu tarbimiskoht jääb Loo Elekter AS võrgupiirkonda.

Võrgupiirkonnad:

 • Loo – Liivamäe – Saha
 • Kostivere – Maardu – Tellivere – Kulli
 • Rannamõisa – Laabi – Tabasalu
 • Kumna – Tutermaa
 • Ülgase – Manniva
 • Raku – Tähetorni
 • Alu
 • Lagedi ABT
 • Kiiu
 • Aravete

Võrgupiirkondade kaart

Kooskõlastused

Tehnorajatiste kaitsevööndis tehtavad tööd tuleb kooskõlastada tehnorajatise valdajaga.
Kooskõlastamist on vaja juhul, kui ehitiste ja kommunikatsioonide projekt:

 • läbib elektrivõrgu kaitsevööndit (maa-ala, õhuruum või veekogu, mis ümbritseb elektrivõrku ning kus kehtivad kasutuspiirangud, et tagada elektrivõrgu ohutus);
 • kulgeb kaitsevööndis;
 • kui seda nõuab kohalik omavalitsus;
 • projekteeritava ehitisega (trassiga) seoses on vaja ümber tõsta elektrivõrgu osi (õhuliin, kaabelliin, alajaam jms).

Spetsialist vaatab projekti üle ja väljastab kooskõlastuse. Vajadusel tuleb spetsialist objektile kaableid näitama. Palun võtke ühendust.

Tehnovõrgu ja tehnorajatise talumise tasu

Talumistasu saab maaomanik taotleda Loo Elekter AS omandis olevate tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest. Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool konkreetset kinnistut.

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping või muu maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1. jaanuari seisuga, kui ta esitab taotluse hiljemalt 1. mail. Kui kinnisasja omanik vahetub, on uuel kinnisasja omanikul õigus saada tasu pärast uue taotluse esitamist, lähtudes seaduses sätestatud tähtaegadest.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel, mis tähendab, et igal aastal uue taotluse esitamine ei ole vajalik. Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (näiteks maatulundusmaad hakatakse tehnorajatise kaitsevööndis kasutama sihtotstarbeliselt, muutub kaasomandi osa suurus, muutuvad tasu maksmiseks vajalikud andmed – nimi, pangakonto vms) on kinnisasja omanik kohustatud sellest tehnovõrgu omanikule teatama.

Talumistasu suurust on võimalik arvutada Maa-ameti talumistasu kalkuaatoril. (Kalkulaatoris toodud tasude suurused on informatiivsed).

Taotluse talumistasu täitmiseks lae alla talumistasu vorm.pdf

Täidetud taotlus saatke või küsimuste korral võtke ühendust