Elektrimüük

AS Loo Elekter pakub enda võrgupiirkondadesse jäävatele klientidele börsihinnaga elektrilepinguid.

Börsihinnaga pakett

Alates 2013. aasta algusest pakume elektrimüügi lepinguid enda võrgupiirkonda kuuluvatele klientidele. Võimalik on valida börsihinnaga või börsihinnaga rohelise energia elektrileping, kus ostetud elektrienergia on päris 100% taastuvatest energiaallikatest.

Börsihinnad kujunevad pakkumise ja nõudluse tulemusel Nord Pool Spot elektribörsil. Elektribörsil kujunev elektrihind on pikema perioodi peale üldjuhul soodsam võrreldes fikseeritud või osaliselt fikseeritud lepingu hindadega. Oma klientidele pakume ainult börsihinnaga lepinguid väga hea börsihinna marginaaliga.

Üldteenus

Üldteenus on mõeldud väiketarbijatele, kes pole sõlminud ühegi elektrimüüjaga elektrilepingut. Väiketarbija kelle elektrileping on elektrimüüjaga lõppenud ja kes pole uut lepingut sõlminud, on automaatselt üldteenuse tarbija. Väiketarbijateks on kodutarbijad, korteriühistud, korteriomanike ühisused ning äritarbijad, kelle peakaitse on kuni 63A. Väiketarbijad saavad läbi üldteenuse osta elektrienergiat mõistliku hinnaga.

Üldteenuse hind kujuneb üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ja Nord Pool Spot börsi tunnipõhiste elektrihindade kaalutud keskmisest. Sellele lisandub võrguettevõtja poolne marginaal.

Ülteenuse osutamise tüüptingimused on leitavad siit:

 Üldteenuse tüüptingimused

Ületeenuse hinnad on leitavad siit