Privaatsustingimused

Isikuandmed

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Loo Elekter ei töötle andmesubjektide eriliigilisi isikuandmeid.

Turvalisus

Võtame kasutusele kaasaaegsed turvameetmed, et tagada andmesubjektide isikuandmete parim võimalik kaitse.

Minimaalsus

Isikuandmeid kogume minimaalsuse põhimõttel, et oleks tagatud nii andmesubjekti õigused kui ka Loo Elektri vajadused hea ja toimiva teenuse osutamiseks. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Kolmandad osapooled

Kolmandatele osapooltele jagame andmesubjekti isikuandmeid ainult lepingu täitmise 

Eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärk tuleneb eelkõige lepingu täitmise eesmärgist. Andmesubjektil on õigus igal ajahetkel vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse §-le 23 ja 24 nõuda oma isikuandmete muutmist, kustutamist või töötlemise lõpetamist.

Andmekaitsespetsialist

Loo Elektri andmekaitsespetsialist on Helje Rohtla, kellega saate ühendust võtta e-maili teel: helje@looelekter.ee.

Ülekantavus

Andmete ülekantavus nende isikuandmete osas, mida andmesubjekt ise on vastutavale töötlejale teatavaks teinud, toimub MS Excel formaadis. Tarbimisandmeid ja mõõtepunkti tehnilisi andmeid saab andmesubjekt kolmandatele osapooltele masinloetavas formaadis edastada läbi Andmelao.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitame seadustest ning Loo Elektri asjaajamisdokumentide nimistust tulenevatest kohustustest. Rohkem infot tähtaegade kohta saate küsida andmekaitsespetsialistilt.

Seadusandlus

Andmekaitse üldmäärus (link)

Isikuandmete kaitse seadus (link)

Andmekaitse inspektsioon  ( http://www.aki.ee/; tel. 5620 2341; e-mail: )